Don

Giá 20K

Rồi đi xa thấy nhớ Nhớ cao nguyên chờ đợi Mây lang thang đại ngàn Con suối về đi hoang. Ai đi xa rồi cũng nhớ nhưng nhớ nhất ở [nhào zô nào]